Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Memory Games BV

Ondernemingsgegevens

Memory Games BV
Mechelbaan 107, B-2580 Putte
info@memory-games.be
Ondernemingsnummer : 0629.987.284
BTW-nummer : BE 0629.987.284
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De e-commerce website van Memory Games, een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 107, BTW BE 0629.987.284, RPR Antwerpen, afd. Mechelen, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Memory Games BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Memory Games BV aanvaard zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld is Memory Games BV in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@memory-games.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Memory Games BV. Memory Games BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4 : Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure

  • Stap 1 : op de hoofdpagina van de website (https://www.suduoku.games) staan verschillende knoppen “Bestel nu”. Door deze aan te klikken komt U op de bestelpagina van de website.
  • Stap 2 : Vul het aantal in dat U wil bestellen door op de knoppen (-) of (+) te klikken. Als het gewenste aantal aangegeven wordt, klik dan op de knop “Toevoegen aan winkelmandje”. U komt dan in de volgende pagina van de bestelprocedure.
  • Stap 3 : pagina “Controleer order”. U heeft de mogelijkheid om het aantal dat U wil bestellen nog aan te passen door op de knoppen (-) en (+) te klikken. Aan de rechterkant van de pagina wordt het ordertotaal getoond. Er zijn 4 lijnen : Netto totaal SUDUOKU, Netto verzendkosten, BTW 21 % en Totaal.
  • Stap 4 : pagina “Adres” Vul hier uw adresgegevens in.
  • Stap 5 : pagina “Bevestig order” U kan het facturatie- en/of verzendadres nog wijzigen door op de knop “wijzigen” te drukken en dan uw wijzigingen aan te brengen. Kies een betaalmethode en bevestig de Algemene Voorwaarden door het vakje aan te vinken. Druk op de knop “Betaal nu” en bevestig uw betaling.

Vervolgens heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen :

  • via overschrijving op IBAN Rekeningnummer BE07 7370 5811 5066
  • via bankkaart (Bancontact)
  • via KBC/CBC Payment Button
  • via Belfius Direct Net
  • via iDEAL

Memory Games BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Na betaling wordt de factuur aan de klant toegestuurd via mail.

Artikel 5 : Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

De levering gebeurt door een onafhankelijke koerierdienst.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de bestelling na betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van het product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant worden gemeld aan Memory Games BV uiterlijk 48 uur schriftelijk, per mail (info@memory-games.be) met foto.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant op het ogenblik dat de goederen fysiek in zijn bezit zijn. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Memory Games BV was geboden.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Memory Games BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Memory Games BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 : Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Memory Games BV.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Memory Games BV, Mechelbaan 107, 2580 Putte, (info@memory-games.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie Bijlage 1 van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Memory Games BV heeft meegedeeld, terugzenden aan Mirto vzw, Industriepark-Drongen 21, 9031 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Memory Games BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Memory Games BV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Memory Games BV alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Memory Games BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Memory Games BV betaalt de Klant onverwijld de prijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 : Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst op volgend e-mailadres, info@memory-games.be, en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Mirto, Industriepark-Drongen 21, 9031 Gent.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Memory Games BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9 : Klantendienst

De klantendienst van Memory Games BV is bereikbaar via e-mail op info@memory-games.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Memory Games BV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Memory Games BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 : Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Memory Games BV, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar het document “Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR) van Memory Games BV” eveneens consulteerbaar op onze website. Al deze bepalingen vormen een integraal deel van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Memory Games BV, Mechelbaan 107, 2580 Putte, e-mailadres : info@memory-games.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Memory Games BV, Mechelbaan 107, 2580 Putte, e-mailadres : info@memory-games.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy. URL : https://www.suduoku.games/cookie-policy.

Artikel 12 : Gebruik van cookies

De website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt Memory Games BV om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de website bezoekt en laat Memory Games BV ook toe de website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatst Memory Games BV uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vraagt Memory Games BV eerst uw toestemming.

oor een overzicht van alle cookies die de website op uw apparaat plaatst, verwijst Memory Games BV u naar de Cookie Policy. URL : https://www.suduoku.games/cookie-policy.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u gevraagd om deze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Artikel 13 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Memory Games BV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Memory Games BV. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15 : Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16 : Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/).Bijlage 1 : Modelformulier voor herroeping (Boek VI Wetboek economisch recht)

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Memory Games BV, Mechelbaan 107, 2580 Putte, e-mailadres : info@memory-games.be.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) :

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) :

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :

Handtekening van consument(en) :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.